AUSTRIA

1. Sposób zgłaszania

On-line za pomocą platformy internetowej:

https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B0d66e914664149109b455bce26ceca4a&lang=pl

(formularz dostępny jest w języku polskim).

2. Czas trwania zgłoszenia

Do 6 miesięcy, nie trzeba już zgłaszać każdorazowo i podawać danych zleceniodawcy (zgłoszenia dokonujemy przed wjazdem Kierowcy na teren Austrii).

3. Typ przewozu

Transport międzynarodowy – załadunek lub rozładunek na terenie Austrii, kabotaż, wyłączony tranzyt.

4. Stawki

Do płacy minimalnej wlicza się wszystkie elementy wynagrodzenia (również dodatkowe premie). Stawki wskazane pod koniec publikacji: http://jazdaprawna.pl/2017/01/05/25929/.

5. Przedstawiciel

Kierowca jest przedstawicielem.

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego, kierowca powinien posiadać w kabinie umowę o pracę w języku niemieckim lub angielskim, zaświadczenie A1, zapisy z urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców (na karcie kierowcy – 28 dni wstecz) oraz zaświadczenie o delegowaniu (wszystko może być przechowywane na pen-drive lub innym nośniku). Nie ma potrzeby przechowywania w kabinie pozostałych dokumentów dotyczących wysokości oraz wypłaty wynagrodzenia – powinny być jednak przesłane właściwemu organowi tuż po przeprowadzonej kontroli.

7. Kontrola

W trakcie kontroli przedsiębiorca powinien udostępnić dokumentację dotyczącą zaszeregowania do celów płacowych, np. informacje dotyczące wykształcenia i poprzednich okresów zatrudnienia – gdy ma to znaczenie według układu zbiorowego, zapisy o czasie pracy każdego oddelegowanego pracownika (wszystko przetłumaczone na język niemiecki).

8. Przechowywanie dokumentacji

Należy przechowywać w takiej formie, aby dokumenty mogły zostać w razie konieczności udostępnione w wypadku kontroli.

9. Kary

– Za niewypłacanie wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości oraz za naruszenie przepisów zgłoszeniowych) – do 50.000 euro,

– nowelizacja ustawy podwoiła dotychczasowe kary za naruszenie przepisów zgłoszeniowych (do 20 tys. euro na jednego zatrudnionego),

– jeśli zagraniczny pracodawca zostanie po raz kolejny ukarany prawomocnym wyrokiem, organ ma prawo wydać w stosunku do niego zakaz wykonywania usług na okres od roku do pięciu lat. Przedsiębiorca może jednak podjąć odpowiednie kroki, które usuną powstałe uchybienia i w ten sposób zakaz może zostać cofnięty. Jeśli przewoźnik mimo zakazu nadal będzie wykonywał usługi transportowe na terenie Austrii może liczyć się z dodatkową grzywną w wysokości do 20.000 euro.