FRANCJA

OD STYCZNIA 2018 R. NOWE STAWKI MINIMALNEJ FRANCUSKIEJ

W związku z wprowadzeniem przez Republikę Francji od dnia 1 stycznia 2018 roku podwyżki minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, zmianie uległy również minimalne stawki godzinowe obowiązujące w transporcie międzynarodowym drogowego transportu towarów. Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę we Francji wynosi 9,88 euro za godzinę. Mając na względzie brak szczegółowych rozwiązań skierowanych do pracowników transportu międzynarodowego uznać należy, że pełnej unifikacji podlegają stawki godzinowe bez względu na dopuszczalną masę całkowitą pojazdu (DMC). Bez zmian pozostaje na ten moment jedynie stawka przewidziana dla wysoce wykwalifikowanych kierowców pojazdów ciężarowych (150M).

Śpieszymy jednak uspokoić Państwa, że zgodnie z informacją przekazaną przez francuskie ministerstwo odpowiedzialne za transport, wszelkie zaświadczenia o delegowaniu, które nie utraciły jeszcze swej ważności pozostają w mocy. Wydaje się jednak, że nową stawkę należy uwzględnić przy wypłacie minimalnego wynagrodzenia francuskiego.

Aktualne minimalne stawki godzinowe w roku 2018 prezentują się następująco:

GRUPA

WSPÓŁCZYNNIK

STAWKA GODZINOWA

3 bis

Kierowcy pojazdów o DMC do 3,5 tony

118M

9,88

4

Kierowcy pojazdów o DMC od 3,5 tony do 11 ton

120M

9,88

5

Kierowcy pojazdów o DMC od 11 ton do 19 ton

128M

9,88

6

Kierowcy pojazdów o DMC powyżej 19 ton

138M

9,88

7

Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych

150M

10,06

1. Sposób zgłaszania

Przy pomocy platformy SIPSI https://www.sipsi.travail.gouv.fr. Od 1.01.2018 r. za każdego delegowanego pracownika będzie trzeba wnieść opłatę w wysokości 40,00 €.

2. Czas trwania zgłoszenia

Do 6 miesięcy.

3. Typ przewozu

Transport międzynarodowy – załadunek lub rozładunek na terenie Francji, kabotaż, wyłączony tranzyt.

4. Stawki z poprzednich okresów

Kierowca pojazdu ciężarowego – 9,82 €, wysoko wykwalifikowany kierowca – 10,06 €. Szczegółowe aktualne stawki: http://jazdaprawna.pl/2017/07/11/przypominamy-minimalne-stawki-wynagrodzenia-obowiazujace-w-roku-2017-we-francji/. Według niektórych interpretacji diety i ryczałty nie powinny być wliczane do płacy minimalnej, jednak podejście takie wzbudza sporo kontrowersji: https://jazdaprawna.pl/dieta-i-ryczalty-a-placa-minimalna-we-francji/

5. Przedstawiciel

TAK – należy powołać przedstawiciela na terenie Francji. Nie powinno się dokonywać zgłoszenia kierowców na okres dłuższy, niż podpisano umowę z przedstawicielem.

W przypadku zainteresowania przedstawicielstwem na terenie Francji, zachęcamy do kontaktu z działem handlowym KPV – tel. (12) 637-24-57.

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Umowa, A1, dokument delegowania.

7. Kontrola

Dokumenty, które powinny znajdować się u przedstawiciela:

– potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia,

– ewidencja czasu pracy kierowcy na terytorium Francji,

– dokument wskazujący wysokość wynagrodzenia należnego pracownikowi za czas aktywności we Francji,

– dokument uzasadniający sposób naliczania wynagrodzenia, zaliczenia polskiej płacy na poczet wynagrodzenia we Francji, zaliczania kwoty ryczałtu za nocleg i kwoty przekraczającej zwrot kosztów wyżywienia w danym dniu na poczet wynagrodzenia, a także wskazujący inne elementy wynagrodzenia, pewne i przewidywalne, które również można zaliczyć i w ten sposób wykreować, zgodny z prawem polskim i francuskim, system składowych pensji minimalnej brutto kierowcy,

– układ zbiorowy pracy dla danej kategorii Pracowników,

– umowa pomiędzy pracodawcą a przedstawicielem,

– kopia dokumentu zaświadczenia o delegowaniu.

8. Przechowywanie dokumentacji

Od 1.07.2017 roku dokumenty, które przechowywane są przez reprezentanta pracodawcy we Francji, będą musiały być okazywane w języku francuskim, a wykazywane w nich kwoty podawane w euro. Dokumenty powinny być przechowywane u przedstawiciela przez co najmniej 18 miesięcy po zakończeniu okresu delegowania.

9. Kary

Brak umowy o pracę w kabinie – 450 €. Brak lub nieprawidłowości w zaświadczeniu – 750 €. Niewykonanie obowiązków przewidzianych w dekrecie – nawet do 500 tys.€.