LUKSEMBURG

1. Sposób zgłaszania

On-line za pomocą platformy https://guichet.itm.lu/edetach.

2. Czas trwania zgłoszenia

Przedsiębiorca zobligowany jest do każdorazowego zgłoszenia operacji transportowej.

3. Typ przewozu

Transport międzynarodowy, kabotaż.

4. Stawki

– 18 lat + – bez kwalifikacji – 100% – 11,5525 EUR/godz,

– 18 lat + – wykwalifikowani – 120% – 13,8630 EUR/godz.

5. Przedstawiciel

Tak – należy powołać. Reprezentować przedsiębiorstwo transportowe w Luksemburgu mogą*:

•   oddział lub spółka zależna przedsiębiorstwa wysyłającego w Luksemburgu;

•   reprezentant w Luksemburgu upoważniony przez przedsiębiorstwo wysyłające;

•   zatrudniony pracownik na czas delegacji (zatem przedstawicielem może być również delegowany kierowca).

 

* informacje uzyskane w odpowiedzi na zapytanie wystosowane do luksemburskiej Inspekcji Pracy i Górnictwa w dn. 12.07.2017)

6. Dokumenty niezbędne w kabinie

Kierowca musi mieć przy sobie formularz zgłoszeniowy.

7. Kontrola

•   Kopia umowy o pracę,

•   oryginał lub uwierzytelniona kopia formularza A1,

•   kopia umowy o pracę lub zaświadczenia o zgodności zapisu z dyrektywą Rady 91/533/EWG z 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy,

•   certyfikat VAT wydany przez Administration de l’enregistrement et des Domaines,

•   dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników (świadectwo kwalifikacji, prawo jazdy, świadectwo kierowcy),

•   kopia zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia na zamieszkanie (np. w przypadku kierowców z Ukrainy),

•   kopia zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Wszystkie powyższe dokumenty należy przesłać za pośrednictwem platformy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia okresu delegowania:

•   odcinki wypłat i dowody zapłaty wynagrodzenia za cały okres trwania delegowania,

•   ewidencja czasu pracy za cały okres delegowania na terytorium Luksemburga.

8. Przechowywanie dokumentacji

Dokumenty muszą być sporządzone w języku francuskim lub niemieckim.

9. Kary

Kary za niedostosowanie się do wymogów:

– od 1.000 do 5.000 euro za każdego oddelegowanego pracownika,

– naruszenie przepisów po raz drugi w okresie 2 lat od daty powiadomienia o pierwszej grzywnie – od 2.000 do 10.000 euro.